می‌دونستم که با یه زن دیگس

رنگ موهای دایمی عموما شامل رنگدانه های اکسید شونده از قبیل ترکیبات دو عاملی امینو فنولها و فینیلن دی آمین ها … از دیروز تا همینجا این جمله از رو متنی که باید ترجمه کنم بیشتراز ۱۰۰ بار خوندم و ادامه مطلب می‌دونستم که با یه زن دیگس