کردن همسایه

اسم من رضا 22 سالمه بدرو مادرم شهرستان زندكي ميكنند ولي خود من حدود 6 ساله كه در يك
مغازه كلفروشي كار ميكنم در تهران؛‏ 
بكذريم داستان از اين قرار بود كه كه يه روز كرم تابستون كه يه جند روزي رفته واسه مر خصي رفته بودم شهرستان درست ساعت ‏12 بود كه وقتي كه ناهارمو خوردم بدون هيج معطلي به خونه گفتم كه من ميرم سر كوجه يه دوري بزنم وقتي اومدم بيرون خوشبختانه يا بدبختانه كوجمون خلوت؛خلوت بود من هم به اميد اين كه شايد بتونم يكي از دوستامو ببينم.

يه خورده جولوتر از در حياتمون روي يه سكو زير سايه يه درخت منتظر نشستمو با كوشيم ور ميرفتم؛
كه يدفه ديدم مريم خانم زن همسايمون اومد تو كوجه ؛منم كه قبلن زماني كه دختر بود كمو بيش تلفني باهاش صحبت ميكردم از ديدنش يه خورده خوشحال شدم ؛راستي مريم خانم خوشكل ما با قدي متوسط و هيكلي با باسني درشت و سينهايي كردو قلنبه داشت ؛خلاصه با كمو بكو مكو و احوال برسي كه با ديدن من يه كم جا خورده بود؛كفت آقا رضا ميتونم ازتون يه كمك بكيرم ؟منم كه از خدا خواسته كه بتونم رابطمو باهاش بيشتر كنم ؛با يه لبخند كفتم اي به جشم ؛كه يكدفه از جام بلند شدم كفتم كجارو بايد درست كنم؟ با لحني خنديدو كفت شما بيا تو تا بهت بكم؛ ناكفته نمونه كه شوهر مريم خانم صبح كه ميرفت سر كار تا شب بر نميكشت از اين بابت خيالم راحت بود؛خ
‏خلاصه وقتي وارد حياط شدم ديدم كه مريم نيست با يه صداي خيلي آروم صدا زدم مريم خانم!‏
مريم خانم!‏ كه صدا زد من اينجام توي انبار بيا تو داخل كه رفتم با يه سوال برسيدم اينجا جرا ؟كفتش كه ميخام اين كونيه برنجو بلند كنم درشو باز كنم كمك ميكني ؟خواستم كه خم بشم كونيرو بلند كنم جلوتر از من خم شد يه يهو جشمم به باسن قنبل كردش افتاد ديكه نفهميدم جي شد كه يهو كير كلفتم كه حدود 23 سانتي هست مس سنك سفت شد

منم رفتم جلوتر به عنوان كمك كه يدفه كيرم با كونش برخورد كرد اولش يه خورده ترسيدم ولي هيجي نكفت منم بروتو كيرمو كذاشتم روي باسنش يه كم كه مالوندم خواست بلند بشه دستم رفت روي سينه هاش كه يه اهي كشيد بدون معتلي لباشو جسبوند به لبام يه كم كه لباشو ميك زدم بي درنك دستمو كشيد برد بالا سمت اتاق خواب كه يه يهو ديدم بدون هيج حرفي لباساشو دراوردو خوابيد كفت حالا از كجا شروع كنيم منم كه قند تو دلم آب شده بود حمله كردم سمت كسشو خوردن با هر جرخي كه با زبونم توي كسش ميدادم يه آهي ميكشيد بعد 4 5دقيقه خوردن كسش كه احساس كردم
 داره ارضا ميشه كه بلند شدمو كيرمو دادم دستش اون هم با يه كم مالش كه من جشامو بسته بودم كه احساس كردم سر كيرم داغ شد كه ديدم كيرم تو دهن مريم ؛واي كه جه احساس خوبي بود منم كه كاملا حشري شده بودم كيرمو درش آوردم سرشو كذاشتم روي سوراخ كسش با كم فشار تا ته رفت تو كسش كه با يه آاااااه بلند باهاشو قفل كرد دور كمرم منم شروع كردم به عقبو جلو كردن ؛حدود 7 8 دقيقه كردن از جام بلند شدمو دستمو انداخم زير شكمش دمر خوابوندمشو و يه خورده كونشو آوردم بالاتر بدون اين كه ببرسم يه تف جانانه انداختم روي سوراخ كونشو سر كيرمو ينواش در كونش با يه كم فشار كيرم تا نصفه رفت توش احاساس كردم دردش كرفته ولي لذتش واسش بيشتر شد من هم شروع كردم به تلنبه زدن بعد جند دقيقه كه كذشت ديدم كه اهو نالشو بيشتر كرد كه يهو با يه اه بلند تنش به لرزه در اومدو ارضا شد لنم سرعت خودمو بيشتر كردمو كه يهو باهام شل شد بهش كفتم داره مياد جه كار كنم كفت همشو بريز توش منم با يه عقب جلو همشو ريختم؛ كه با صداي بلند كفت‏‏ اي ي ي ي سوختم!‏
‏
و بعد بلند شدم لباسامو بوشيدم رفتم دوبازه سر كوجه ؛از اون به بعد هر سري ميرفتم مرخصي اين برنامرو داشتم؛؛؛

نوشته: رضا

دیدگاهتان را بنویسید