من و مژده و استرس شبانه

خیلی نگران بودم!ازیه طرف نگران خالم که تنهامانع بینمون بود ازیه طرف نگران پسر خالم که بغل دستم خوابیده بود!
اون روزبابا و مامانم باهم وبدون من رفتن شیراز و میدونستم شبش بازم میتونم بامژده دخترخالم لاس بزنم!
کاری که موقع پیش اومدن چنین فرصتی شده بودعادت همیشگیمون!
نمیدونستم امشب باشبای دیگه فرق میکنه به همون لب و دستمالی شبانه راضی بودم بعدشم که جلق و لالا…
ازمژده بگم یه دختر باقد حدودصدوشصت و لاغرباسینه های درشت و چشای سبز..ازکسش نمیگم چون هیچوقت ندیدم چجوریه!!!

ساعت سه نصف شب بود بهم اس داد بیابالاتر..
منظورشو میفهمیدم یعنی بالاترازمامانش وبین حدفاصل کاناپه ها..
قلبم داشت تاپ تاپ میزد وتوی اون سکوت میترسیدم صدای قلبم خالمو بیدارکنه!!!رفتم بالای سرخالم که همش فکرمیکردم خودشو به خواب زده
مژده هم خودشورسونده بوداونجا.!
بدون مقدمه شروع کردم لبشو خوردم مزه ی پیتزای دیشب میداد..خیلی حال کردم لبای توپر و نرمی داره که فوراکیرمو ازخواب بیدار میکنن!

حدودنیم ساعت خوردن لب ودستمالیه پستونای سفتو حشریش باعلامت, پایان داستانو بهش نشون دادم و بعد رفتیم خوابییم پنج دقیقه بعد به بهونه ی دستشویی پاشدم برم جلق بزنم رفتمو کارمو کردمو وقتی برگشتم تواون تاریکی متوجه نبودن مژده توی تشکش شدم خوب که دوروبرمو براندازکردم دیدم توآشپزخونه بادست داره علامت میده قلبم اومد تو دهنم کیرم انگار نه انگارهمین الان باهاش جلق زدم باز عین گرز رستم بلندشد میدونستم که اگه نرم هم مژده ناراحت میشه هم خودم یه عمر به خودم لعنت میفرستم!پس رفتمو همون اول در شروع کردیم به لب گرفتن وبرای اولین بارتموم بدن داغ وسکسیشو بغل کردم سینه هاشو که به بدنم چسبیده بودهنوزیادم‎ ‎ میاد آخخخخخ…

اونجامیشد خیلی آهسته حرف بزنیم
آروم توگوشم گفت چکارکنیم منم تیریپ خجالت برداشتم گفتم نمیدونم ولی یه لحظه متوجه شدم شلوارشو کشید پایین دست به رونش زدم دیدم بعععله درسته ..
داشتم دیوونه میشدم ازلمس پاهاش میشد فهمید یه تارمو هم هچ جاش نیست ..پر روشدم اومدم شرتشو بکشم پایین گفت نه!!ومنم که یه لاپایی واسم کافی بوداصراری نکردم!!
خوابوندمش و کیرمو دراورم وگذاشتم بین پاهاش و باچندبار جلو عقب کردن آبم بافشارپاشیدم روشرتش ..هیچوقت اینقدر بیحال نشده بودم
چندتا لب گرفتمو نوک سینه هاشو خوردم!بعدآروم یکی یکی رفتیم تو تشکمون وخالم هم که حالت خوابش تغییر نکرده بود دقیقامثل پسر خالم..

بامژده هنوزم رابطه دارم وهمین الآنم یه اس سکسی بهش دادم
راستی بابای مژده هم که اونروزسفرمشهد بودالبته کاری نه زیارتی!

نوشته: افشین

دیدگاهتان را بنویسید