فانتزی

بیا جلوکمربندتو باز کنم خودم شلوارتو در مییارم.کیرت خیلی گندست.با دیدن منم که حسابی شق کردی.دستمو از رو شرتت می زارم رو کیرت محکم فشارش می دم سرش از بالای شرتت می زنه بیرون.از رو شرتت لبامو می زارم روش.شرتتو می کشم پایین.حالا کیرت جلو چشمامه.دستت رو میزاری رو سینه تپل و سفتم منم سر کیرتو میک می زنم.محکم سر کیرتو میک می زنم.همه ی کیرتو می کنم تو دهنم.تند تند برات می خورمش.

 تو هم سینه هامو می مالی و صدای نفس نفساتو می شنوم.من که عاشق ساک زدنم نمیخوام کیرتو از دهنم در بیارم.انقدر محکم می خورمش که صدای آه و اوهت درمیاد.نوک سینمو فشار میدی منم دوباره سر کیرتو میک می زنم.کل کیرتو لیس می زنم.ته کیرتو لیس مسزنم.زبونمو می زارم رو تخمات لیس می زنم.کل کیرتو می کنی تو دهم.دستت رو می کنی لای موهام سرمو جلو عقب می کنی.آه و اوهت بلند شده.

 جووووووووووووون واییییییییییییییییییییی آخخخخخخخخخخخخخخخخ من کیر خیلی دوست دارم. کیرتو در میاری دودستی سرمو نگه میداری همه ی آبتو میریزی رو صورتم ………

40 Replies to “فانتزی”

دیدگاهتان را بنویسید