سکس بی مقدمه من و نیما

یه روز با یه پسری دوست شدم .بعد از چند بار بیرون رفتن و ماشین سواری دعوتم کرد که برم آپارتمانش منم رفتم خب هم دلم می خواست برم هم فضولی ام گل کرده بود . وقتی رفتیم تو من نشستم روی مبل راحتی جلوی تلویزیون اونم رفت که یه شربت خنک بیاره . وقتی اومد نشست روی مبل کناریم منم شربت و برداشتم و یواش یواش می خوردم …. دیدم زل زده بهم و نگام می کنه با شوخی بهش گفتم نیما چرا اینطوری زل زدی به من ؟ لبخندی زد و هیچی نگفت . رفت از تو اتاقش آلبوم عکس بچگیاشو اورد تا با هم نگاه کنیم . رفتم کنارش نشستم . خودمو چسبوندم بهش و آلبومو ورق می زدم و کلی قربون صدقه اش می رفتم …. آروم دستشو آورد بالای پشتی کاناپه و گذاشت پشت سرم . همینطور که من آلبوم رو می دیدم با موهام بازی می کرد دستشو می کرد تو موهام و گوشم و میمالید .یه جوری شده بودم مور مور می شدم ولی هیچی نگفتم . دستشو آورد رو بازوم و فشار داد منو تو بغلش و آروم گونه ام رو بوسید . برگشتم نگاش کردم . همون موقع بود که لبش و گذاشت رو لبم و آلبوم رو از دستم گرفت انداخت رو میز . دستشو گذاشت پشتم و منو سفت گرفت کشید سمت خودش .

لبمو با لباش می کشید زبونشو می کرد تو دهنم منم دستمو گذاشتم رو شونه اشو لبشو می مکیدم سفت سفت و گاهی یه گاز کوچولو ! سینه هام سفت شده بود و فشار نوکشو تو سوتینم حس می کردم . نیما منو خوابوند رو کاناپه و افتاد روم و زیر گوشمو زبون می زد منم با موهاش و گردنش ور می رفتم و سعی می کردم زیرش وول وول بخورم و نفس نفس بزنم . دستشو روی پهلوام می کشید و خودشو بهم فشار میداد . منم آروم دگمه های پیرهنشو باز کردم و سینه اشو می بوسیدم . پیرهنشو و درآوردم و دستمو می کشیدم رو پشتش از بالا تا پایین کمرش با سر انگشت و گاهی ناخن . یه ذره پاهامو بازتر کردم . نیما دستشو برد زیر تاپم و یهو کشیدش بالا طوری که دستام قفل شد و درش آورد . یه سوتین مشکی توری با شرت مشکی توری تنم بود . سینه هام انقدر سفت شده بود که بااینکه دراز کشیده بودم قلمبه بود . نیما سرشو گذاشت رو سینه امو با یه دست همزمان سینه امو از تو کرستم کشید بیرون . یه آخی گفتم و ناخنم و کردم تو پشتش … اونم از حرصش سینه امو گاز گرفت و همه اشو کرد تو دهنش ووو می مکیدش … می کشیدش با دندوناش …. می لیسیدش … نوکش مثل سنگ شده بود و این نیما رو حشری تر کرد . نوک سفتش و می خورد و می کشید طوری که من صدام دراومد و به التماس افتادم . با اون یکی دستش اون یکی سینه امو کشید بیرون و می مالیدش و نوکشو فشار می داد تا دردم بگیره .

این یکی رو با دندون و اون یکی رو با انگشت فشار میداد و کیرشو با شلوار می کرد لای پام … داشتم ضعف می کردم آه و ناله ام در اومده بود یک دفعه سینه هامو ول کرد و کرستمو در اورد بعدش شلوارمو کشید پایین و درآورد . مونده بودم با یه شرت توری مشکی خیس و دو تا سینه سفت و رگ کرده . پاشد دیدم کیرش از تو شلوارش زده بیرون انقدر سیخ شده . شلوارشو درآورد و شرتشو انداخت یه کنار . قد بلند و چهارشونه و کیر بزرگ و سفتش حالمو صد بار بدتر کرد . کشیدمش رو خودم . لبشو خوردم سینه ام میمالید رو سینه اش و کیرش رو شرتم . باز سینه هامو می لیسید و نوکشو می کشید دستشو برد رو شرتم می کشید وسطش و یه فشار می داد تو . آه و اوهم در اومده بود خیلی و خودشم نفس نفس می زد . با کنار شرتم بازی بازی می کرد و رو نامو می مالید . حسابی خیس شده بود کسم . داشتم می مردم . یه دفعه دستشو کرد زیر شرتمو بی خبر جوجومو فشار داد یه جیغی زدمو بازوشو گاز گرفتم . همینطوری انگشتشو می کشید لای کسم و با جوجوم بازی بازی می کرد بین دوتا انگشت فشارش می داد و یه انگشتشو می کرد توی کسم تا ته . حشرم زده بود بالا خیلی سینه اشو می لیسیدم زیر گوششو . لاله گوششو با دندون می کشیدم و دستم روی کیرش بود . دیدم دیگه نمی تونم اینطوری ادامه بدم . پاشدم رفتم تو اتاقش اومد دنبالم هلش دادم رو تخت و آروم رفتم روش هر دوتامون دیگه لخت لخت بودیم .

یه زانومو گذاشتم لای پاهاشو یه پامو روی پاش دراز کردم آروم سینه امو چسبوندم به سینه اش و کسم روی کیرش بود . کسمو می مالیدم روی کیرش و گاهی کیرشو می انداختم لای کسم تا بماله به چوچولم که خیس خیس بود . بعدش لبامو می مالیدم زیر گوشش و لاله گوششو می خوردم . سینه هامو می مالیدم به صورتش و می کردم تو دهنش اونم با دست سفت باسنم گرفته بود و فشار می داد پایین رو کیرش . اومدم پایین تر … روی سینه اش شکمش … کنار رونش و آروم می بوسیدم و سینه هامو می مالیدم روی زانوهاش و روناش … رسیدم به کیرش سینه امو می کشیدم روی کیرش نوک سینه هام می مالید زیرش یه دفعه همشو کردم تو دهنم و فشار دادم … یه آه بلندی کشید و سعی می کرد سینه هامو از بالا با دست بماله . کیرشو می خوردم و میلیسیدم . زیرشو و سرشو و روشو و رگاشو و زبونمو می کشیدم دورش دایره ای و می کردم تو دهنم و با دست و سر ناخن بیضه هاشو می مالوندم … بیضه هاشو لیسیدم و کیرشو تو دستم بالا پایین می کردم . نیما حسابی حشری شده بود و صداش دراومده بود منو کشید بالا و انداخت رو تخت . پاهامو باز کرد و خم کرد با انگشتاش لبه های کسمو کشید باز کرد و همه چوچولمو کرد تو دهنش و می مکید داشتم دیوونه می شدم موهاشو چنگ می زدم و آه و اوه می کردم . اونم همه زبونشو می کشید از بالا به پایین کسم و می کرد توش نگه می داشت و می چرخوند توش و یه دفعه چوچولمو با انگشت فشار می داد و می مالید . التماسش می کردم که نیما نکن دیگه نمی تونم نیما بکن توش زود باش تا ته بکن فشار بده توش … اما نیما اومد بالا و کیرش و می کشید روی کسم و نمی کرد توش و سینه هامو می خورد .

همینطور که حواسم به سینه ام بود یه دفعه کیرشو تا ته کرد توی کسم و فشارش داد تو یه آخی بلندی گفتم و چنگ زدم به باسنشو فشارش دادم به خودم . نیما هم پشت سر هم می کرد تو و در می آورد ولی یواش یواش … دیگه تحمل نداشتم . آروم می کشید بیرون یه فشار می داد تو نگه میداشت اون تو کسم داشت نبض می زد داغ و خیس شده بود یه دفعه شروع کرد به عقب و جلو کردن که سر و صدای هردومون دراومد و یهو همه چیز به بهترین وضعش رسید و نیما همه آبشو ریخت توی کسم و منم ولو شدم روی تخت . منو چرخوند و پشتمو کرد به خودش یه پامو داد بالا و کیرشو گذاشت لای کسم … وسینه هامو از پشت گرفته بود توی دستاش و می مالید و پشت گردنمو می خورد . دوباره حالی به حالی شدم خیلی . یه دستشو اورد پاینن و از پشت کرد توی کسم و فشار داد تا تهش یه جای خوبیو پیداکرد اونو و میمالید روی اون داشت آبم میو مد که دستشو کشید بیرون و از عقب کیرشو کرد توی کسم و دستشو از جلوی کسم می مالوند روش . از پشت کیرشو توی کسم می کرد و از جلو روی کسم می مالید و بازو هامو گاز می گرفت دوباره ارضا شدم ولی نیما نشد . منو خم کرد … باسنم تو هوا بود و سرم روی تخت . کیرشو می مالید روی باسنم و با دست سینه هامو گرفته بود چندتا زد روی باسنم خیلی محکم و می گفت ماندانا عجب کسی هستی قربون اون کونت برم و کیرشو با دست گرفته بود می زد روی سوراخ کونم .

می گفت مانی جونم می خوام بکنمت می خوام کیرمو بکنم توی کست که خیسه داغه . منم گفتم نیما زود باش بکن توش می خوامش خیلی .. نیما کیرشو میمالید روی کسم و یه ذره سرشو می کرد تو و می کشید بیرون روانی شده بودم گفتم لعنتی چرا اینجوری می کنی ؟ بکن توش جرش بده دیگه دارم میمیرم نیما زود باششش و هی کونمو می چرخوندم . نیما گفت الکی که نیست می خوام درست و حسابی حشری شی بعدش می کنم توش انقدر نگه می دارم که آبت بیاد . داشتم له له می زدم که یهو کرد توی کسم و شروع کرد به عقب و جلو کردن . داد می زدم نیما قربون اون کیرت برم چقدر سفت و کلفته داره پارم می کنه و نیما می زد روی کونم با دست تا دردم بیاد و داد بزنم … فشار میداد تو و می گفت چه کسی داری چه نرم و لیزه توش . چه پستونایی داری سفت شده رگ کرده نوکشو فشار می داد با انگشت و همینطور منو می کرد یه دفعه انگشت اون دستشو هم کرد توی سوراخ کونم و فشار می داد و می کشید بیرون دیگه داشتم حسابی حال می کردم از همه جام و آخ و اوخم استریو شده بود که یه دفعه کیرش به یه جایی توی کسم مالید که آبم فوران زد بیرون و ارگاسم شدم . همون موقع که داد زدم نیما هم آبشو ریخت توی کسم . افتاد روم

…………………

نوشته: ماندانا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>