سرما خوردگي

من اسمم سانازه و الان 33 سال دارم . ميخوام اولين سكسم رو واستون تعريف كنم حدود ? سالم بود 3 ماهي ميشد كه مدرسه ها باز شده بود . من كمي سرما خورده بودم و كسل بودم . صداي زنگ در اومد . زن عموم با برادرش هادي بودن . برادرش بچه خوبي بود زياد قيافه جالبي نداشت اما خيلي خوب مشت و مال ميداد خيلي از زناي فاميل عاشق مشت و مالاش بودن . من كمي پيششون نشستم و بعدش رفتم طبقه بالا تو اتاقم كه بخوابم . كمي كه دراز كشيده بودم هادي اومد تو اتاقم و بهم گفت : كه مادرت ميگفت كسلي و حال نداري
گفتم : آره كمي سرما خوردم .
گفت : ميخواي كمي مشت و مالت بدم شايد بهتر شي .
اولش خجالت كشيدم و قبول نكردم ولي اينقدر اصرار كرد كه قبول كردم رو شكمم خوابيدم و اون اومد رو پاهام نشست و شروع كرد اول ارووم شونه هامو ماليد و بعد دستشو از بالا روي ستون فقراتم كشيد تا دم شلوارم و بعد دوباره تا بالا و همين جور كمرم رو ميماليد خيلي خوشم اومده بود بعد دستشو گذاشت رو باسنم و شروع كرد به ماليدن اولش خوشم نيومد و ميخواستم بگم كه اين كارو نكنه ولي روم نشد كمي كه ماليد كم كم داشت خوشم ميومد و چيزي نگفتم .
بهم گفت : لباستو بزنم بالا و كمرت رو با كرم بمالم ؟‌ منتظر جواب من نشد و لباسم رو بالا زد منم كه خيلي از مشت و مالش خوشم اومده بود چيزي نگفتم لباسم رو كه تا شونه هام زد بالا ازم پرسيد : كرم داري ؟
گفتم : تو كمدم دارم .

خواستم بلند شم كه نذاشت و خودش رفت آورد و دوباره رو پاهام نشست بعد گفت : لباستو در بياد اينجوري نميشه و لباسم رو در اورد اولش خيلي خجالت ميكشيدم ولي دلم ميخواست منو دسمالي كنه رو شكمم هم خوابيده بودم و سينه هام رو نميديد . بعد به كمرم كرم ماليد و شروع كرد واقعا عالي بود داشتم حسابي حال ميكردم كم كم داشت صدام در ميو مد و ديگه تو حال خودم نبودم يه دفعه دستشو گذاشت رو باسنم و در گوشم گفت : مي خواي باسنتم بمالم ‌؟‌ و شلوارم رو كشيد پايين و بعد دستشو گذاشت بقلاي شرتم و خواست درش بياره كه دستمو گذاشتم روش و گفتم : درش نيار . خم شد و صورتم رو محكم بوسيد و گفت : نترس و كشيد پايين تا زانوهام و شروع كرد ماليدن باسنم خيلي حال مي داد حسابي همه جاي باسنم رو ماليد كم كم داشتم آروم آروم آه و ناله ميكردم و كم كم بدنم داشت ميلرزيد . آروم خوابيد روم و تو گوشم گفت : تا حالا سكس داشتي ؟

گفتم : نه. كيرش رو روي باسنم حس ميكردم بعد دستاشو آورد زيرم و سينه هام رو گرفت و ماليد . گفت : ميخواي بكنمت ؟ خيلي ترسيده بودم گفتم : نه گفت : نترس از عقب ميكنم گفتم : درد نداره ؟‌ گفت : كرم ميزنم درد نمي گيره و دوباره محكم منو بوسيد و بعد بلند شد و لباساشو در آورد يه نگاه به كيرش انداختم تقريبا بزرگ بود بعد اومد كنارم كيرشو گرفت جلوم و گفت : مي خواي بهش دست بزني ؟ من رومو بر گردوندم و گفتم: نه نشست رو پاهام و به لاي كونم كرم زد و بعد با انگشتش سوراخ كونم رو ماليد و بعد كرد تو و عقب جلو مي كرد بعد 2 تا از انگشتاشو كرد تو بعد 3 تا بعد به كيرش كرم زد و گفت سرش كه بره تو يكم درد داره ولي زود خوب ميشه بعد كيرشو گذاشت دم سوراخم و كمرم رو گرفت و آروم فشار داد بد جوري دردم گرفت چشام يه لحظه سياهي رفت دستمو بردم پشتمو خواستم كيرشو در بيارم دستمو گرفت و گفت : الان خوب ميشه و هي قربون صدقه من ميرفت كم كم دردش خوب شد و آروم فشار داد كمي درد داشتم ولي حال ميداد كم كم تا ته كرد تو و يه آه بلند كشيد و محكم بغلم كرد و كيرشو فشار داد تو كونم خيلي احساس خوبي بود و آروم كيرشو عقب جلو ميكرد وقتي فرو ميكرد كمي درد داشت بعد از 3-4 دقيقه كيرش رو در آورد حس ميكردم كونم حسابي باز شده بعد كيرش رو در آورد و كرم زد و دوباره فرو كرد ايندفعه را حتتر رفت تو و دردش كمتر بود و شروع كرد عقب جلو كردن و تو گوشم گفت : از عمه تينات بيشتر حال ميدي ها اونو از كس كردم اينقده بهم حال نداد تازه اون موقع بود كه فهميدم عمم با اون خوشگليش چرا اينقدر دورو بره اين ميگرده . هادي هم تند تند تو كونم تلمبه ميزد داشتم حسابي حال ميكردم كه يهو يه چند تا آه بلند كشيد و محكم كيرشو كرد تو كونم و در اورد بعد تا ته كرد تو و حس كردم تو كونم يه چيزي ميريزه بعد خوابيد روم و منو بوسيد گفتم : چيكار كردي ‌؟‌ گفت : آبم اومد عزيزم دستشو آورد زيرم و كسم رو ماليد خيلي حال ميداد بعد حس كردم دارم ميتركم و بد جوري لرزيدم و يه احساس خيلي خوبي بهم دست داد دوباره منو بوسيد و كيرشو از تو كونم كشيد بيرون و بلند شد من حال بلند شدن نداشتم همون جوري رو شكمم دراز كشيده بودم هادي لباساشو پوشيد و پتوم رو كشيد روم و منو بوسيد و گفت كمي بخوابي خيلي حالت جا مياد بعدش رفت و منم خوابيدم بعد از اون چند بار ديگه هم منو كرد اين اولين سكس من بود

دیدگاهتان را بنویسید