بهسای سکسی من

رو تخت دراز کشیدم .پاهام انداختم رو هم .نرمی ساعد چپم زیر سرم گذاشتم ، خیره شدم به سقف .به ستاره ها نگاه می کنم .چند ماه پیش که رفتیم کویر کلی از کهکشان عکس گرفتیم .چند وقتی هست که یه چاپ بزرگ زدیم از آسمون پر ستاره کویر و سراسر سقف اتاق رو باهاش پوشوندیم .حالا تو اتاق هم زیر سقف آسمون می خوابیم.همه جا ساکته صدای مسواک زدنت رو می شنوم از سرویس، تو مث من نیستی همیشه با دقت مسواک می زنی .من همون به اندازه اینکه وجدانم دردش نیاد از بی مسواکی !!
.تو با حوصله نخ دندون می کشی .دندونات سفید و ردیفه کنار هم . وقتی می خندی تو دلم یه طوری میشه .صدای زنگ دار مسواکت رو می شنوم که انداختی تو لیوانی که گذاشتیم بالای رو شویی.صدای پات نمیاد حتما ایستادی جلو آینه خودتو ورانداز می کنی.شکلک در میاری به خودت چشمک میزنی . .گاهی می پرسی از من که قیافت چطوره . همیشه بغلت می کنم فدر گوشت می گم تو خوشکل ترین دختر دنیایی. دروغ نمیگم که هستی که میگم .

راه افتادی هشت قدم تا پشت در .دوباره می ایستی .نمیبینم چیکار می کنی همیشه دلت می خواد مرتب باشی .قدم که میزنیم توی ویترین مغازه ها یکی در میون خودت رو ورانداز میکنی.لبات رو میمالی به هم .شالتو عقب جلو می کنی
تق تق تق .بیام تو …..
یاد اون شعر می افتم .حالا سالهاست پشت در چشم گذاشته ام .منتظرم که بگویی بیا
لای در ایستادی .سرت جلو تر از خودت توی اتاقه. بدنت رو قایم کردی .فوری میفهمم لباس جدید خریدی میبینم یه قسمتاییش. بیشتر وقتا ست خواب با رنگای شاد می پوشی .صورتی .قرمز .آبی . اینبار زرشکی پوشیدی . خیلی به رنگ پوستت میاد ..میای تو اتاق درو آروم پشت سرت می بندی تو واقعا زیبایی . .می ایستی جلو در سرتو خم می کنی موهات مثل آبشار میریزه پایین . با ناز میگی: اوچکل شدم؟ شدم رو با نازتر می گی ،می کشی حروفش .چشمم سیاهی میره مث وقتی که یه نتهای خاصی از سه تار تو گوشم می پیچه.نیم خیز میشم روی تخت ارنجم رو تکیه می کنم زیر بدنم به چیزی فراتر از خوشکلیت نگاه می کنم .چشمام می خنده شرر داره .لب پاینم رو گاز می گیرم و نمیدونم چرا یهو بالشتو پرت می کنم طرفت .میخوره بهت. نمیذاری بیفته زمین .فقط میبینم که به حرکت افتادی داری میای سمتم فقط نگاه می کنم .بالشتو که گذاشتی کنارم یه کم خم شدی .ازشنیدن بوی عطرت دوباره گیج می شم .
نفس عمیق میکشم .مکث می کنی میدونی چیکار می کنی. بوی عطرت کمرنگ میشه چشمم باز می کنم .صاف نشستی جلوی میز توالت .مث نقاشیهای ویکتوریایی . .عادت داری شبا موهاتو شونه کنی .رنگ بلوند موهات زیر نور بیشتر برق میزنه .سنگینی نگاهم رو حس می کنی یه کم زاویه میدی به سرت سمت من .زیر چشمی نگاه می کنی .لبخند می زنم .لبات از هم باز میشه .گاهی توی سکوت ساعتها با هم حرف میزنیم .به کلمات احتیاجی نداریم .دوباره نگاه می کنی انگار توی نگاه قبلی چیزی جا مونده و حالا دنبالش می گردی.با مکث پلک می زنم لبم یه چیزی زمزمه می کنه بدون صدا، انگار می گم قربونت برم الهی یا فدات بشم .لبت بیشتر از هم باز میشه بر میگردی سمت آینه عمیق تر نفس می کشی .چشمات خمار میشه.ابروهات رو با دست کمونی می کنی
شونه رو میذاری به خودت خیره میشی از کرختی بیرون میای سریع از رو صندلی بلند میشی . خودتو میندازی روی من .درازکش غلط میزنی با مکث میرسی اون طرف تخت .همیشه اونطرف می خوابی یه قرار داد نا نوشتس .گاهی که نیستی می خوابم جای تو. یه بار نصف شب اس ام اس دادی که برو سرجا خودت بخواب!!!!بر میگردم سمتت، بالشتت رو داری مرتب و تپل می کنی.بعد نوبت موهات هست که افشون کنی روی بالشت ،چند ثانیه طول می کشه آروم می گیری هنوز خیره هستم بهت .
-می گی : چیه عزیزم .چی می خوای
– هیچی .بهسا رو می خوام .توی دلم می گم فراسوی مرزهای تنت .
اول چشماتو دوس دارم بعد لباتو بعد موهات . خط لبخندت .انحنای پیشونیت . دست راستم ارنج شده زیر سرم .از بالا بهت نگاه می کنم .انگشت وسط دست راستم روی لبات کشیده میشه.آروم نوازشش می کنم .بیمارستان خوب بود امروز؟خوشحالی که کار می کنی .به یه آره اکتفا می کنی .دستم لیز می خوره روی خط لبخندت یه وقتی بذار با هم بریم خونه .مامانت عصری زنگ زده بود دلتنگت بود .
-آره هفته دیگه یه تعطیلی داریم دو سه روز هم مرخصی می گیریم میریم خونه چند روز. اینا رو زمزمه می کنی .دوباره لبات رو لمس می کنم گوشه لبات رو با نرمی سر انگشتم فشار می دم .چشماتو می بندی
-می پرسم می خوای بخوابی ؟

– نه عزیزم ادامه بده
امشب از قصه خوندن خبری نیست .گاهی میریم زیر پتو با چراغ قوه قصه می خونیم برا هم .
گودی چونت رو خیلی دوس دارم روی چونت آروم ضرب می گیرم با سرانگشتام .به رستنگاه موهات خیره شدم روی پیشونیت .دستم میره طرفش.
بهسا لباست خیلی خوشکله .اصلا تو هر چی بپوشی خوشکل میشی
-اگه چیزی نپوشم چی ؟
-اون وقت خوشکل تر تر !
انگار بخوام ابروهات رو طراحی کنم مسیرش رو چند بار طی می کنم .میرسم به گوشات خیلی نرمه .لاله گوشت رو بین انگشتام فشار میدم .نوازش می کنم . هیچ وقت مقاومت نمی کنی .هر چند حوصله نداشته باشی .امشب حوصله داری .وقتایی که دلت می خواد یه بوی خاصی می دی یه بوی مطبوع .با پشت دستم از کنار گوشت تا گردنت رو لمس می کنم .چشمات خمار میشه قلقلکت میاد سرتو کج می کنی نرم به سمت دستم .با انگشت اشارت لبام رو فشار میدی دستم سر می خوره پشت گردنت مهره هاتو حس می کنم زیر انگشتام. ماساژش میدم .خم میشم روی صورتت بیشتر دلم می خواد بو کنم موهات . عطرش دیوانه کنندس .لبم رو می کشم روی پیشنیت .یه بوس کوچولو میذارم بین دوتا چشمات .صورتم رو میکشم به صورتت آروم .حرکت میدی سرتو چونتو میمالی به صورتم .گوشه لبتو میبوسم .چونتو با لبم نوازش می کنم .بوی عطر و خمیر دندون قاطی شده .بوی تازگی می دی بوی کوهستان .بوی اول صبح .پشت دستم پایین گردنت ثابت می شه گرماش میشینه پشت دستم .داری گوشامو نوزش می کنی گردنتو می بوسم .سرتو میدی عقب گردنت بیشتر نمایان میشه.لبم روی گردنت میچرخه سرم رو به گردنت فشار می دی کناره گردنم رو میچسبونم به گردنت .بهساگرمات خیلی دلنشینه .بالای سینتو دست می کشم .لبم لب بالاییت رو یه کم می کشه .نفس می کشی. زیر گوش ت رو زبون می کشم .یه صدای نامفهومی از حنجرت بیرون میاد شبیه اوووم .دوباره لب پایینت رو یه کم با لبم می کشم گردنتو محکم تر می بوسم پوست گردنتو با لبام می کشم .لبات رو می کشی به لبم روی لبت زبون می کشم .وقتی لبت خیسه بیشتر خوردن داره بیشتر خوشم میاد. لب پایینت رو با مکث بیشتری نگه می دارم بین لبم.لختی بین سینه و گردنت رو دست می کشم .سرم میارم پایین تر همون مسیری که دست کشیدم رو با زبون خیس می کنم .از بالای سینه هات تا لبت زبون می کشم..سینتو توی مشتم می گیرم یه کم فشار میدم .لب پایینم رو ساک میزنی .صدات قوی تر بیرون میاد اوووم
-بهسا خوشت میاد ؟

-زمزمه می کنی اره عزیزم خوبه خیلی خوبه .
بیشتر حشری می شم
دستم می ندازم دور کمرت گردنم میذارم روی گردنت سینتو به سینم فشار می دم
دستت رو دور کمرم قلاب می کنی خودتو می چسبونی بهم.
توی همون حالت دست می کشم پشتت .از ناودون کمرت میام بالا تا برسم به گردنت ..پایین که میرم بیشتر پیشروی می کنم
انگشتمو می کشم شیار بالای باسنت .
دستمو از زیر سوتینت می رسونم به سینت .نوکش رو لای انگش وسط واشارم فشار می دم باهاش بازی می کنم
از زیر سوتینت بیرونش میارم نوکشو با زبون لمس می کنم دورشو زبون می کشم
از این کار خوشت مییاد .سرم رو فشار میدی به سینت ..
دوباره از سینت تا لبت رو زبون می کشم به لبت که می رسم می خوای که وایسم.تو لب بالایی منو ساک می زنی من لب پایینت رو .
آآآآآه ه ه ه ه بهسا . سینتو می خورم نوک قهوه ای رنگشو می کنم تو دهنم اول بعد همشو یه جا می کشم تو دهنم .با دست دیگم اون یکی سینت رو می مالم
دستم از زیر کمرت رد می کنم سوتینت رو از پشت باز می کنم . خودت کمک می کنی بیرونش میاری.واااای بهسا سینه هات خیلی دوس دارم.یه کم متورم شده. نوکش برجسته شده .
سرم رو می کشی روی صورتت دوباره لبم رو می خوری .گاز می گیری لبم رو .
به چشمات نگاه می کنم شهوت موج می زنه تو چشمات
کیرم ارکت(erect شده یه کم می مالمش بهت
دستم رو میارم پایین از روی شرتت ناز رو ناز می کنم
یه کم فشارش می دم .
– آآآآ ه ه ه ه کسرا ادامه بده
-عزیزم تا صب باهاتم
دستم رونات رو نوازش می کنه تا زانوت از داخل . دستم رو با رونات فشار میدی لای پات .ساق پات رو خیلی دوس دارم . خودت هم می دونی چقد قشنگه .وقتایی که دامن کوتاه می پوشی دیوونم می کنی .
اطراف ناز رو دست می کشم . از بغل شورتت یه کم دستمو می کشم روش .خیسه شورتت . مث شورت من
روی شیکمت دست می کشم می مالمش .نافت رو دوس دارم انگشت می کشم دورش .پهلوهات رو بادست می گیرم سرم رو می ذارم رو شیکمت . زبونم رو می کشم دور نافت .بعد توی نافت می چرخونم .
آآآآآییییییییییییی . کسراااااا
بهسای خوشکلم . راحتی .
دست می کنی کیرم رو می گیری از روی شلوارم .بزرگ شده .فشارش می دی محکم .
انگشت وسطم رو می ذارم روی ناز .لب بیرونیش رو پیدا می کنم دست می کشم توش از روی شرتت
کمرت از تخت جدا میشه .

انگشتمو میذارم جلو لبت .می خوریش خیسش می کنی می دونی می خوام چیکار کنم .
دست می کنم توی شرتت با انگشت خیسم میکشم روی ناز
لاشو پیدا می کنم نوک انگشتم رو اروم فشار می دم توش
.تی شرتم رو بیرون میاری دست می کشی روی سینم با موهای سینم بازی می کنی
دستت می ره توی شلوارم بیرونش میاری .فشارش می دی توی دستات .یه کم اب اومده ازش سرش خیسه میچسبونمش به ناز .
دست میکنم لای باسنت، از پشت شورتت رو می کشم پایین .جلوی شورتت خیس خیس شده .یه کم باد می خوره به ناز سردش میشه .کف دستم رو می ذارم روش
با انگشتم لای پات رو قلقلک می دم .شلوار و شورتم رو یه جا می کشی پایین .بقیش رو خودم در میارم .حالا لخت لخت خوابیدیم تو بغل هم .زیر بدنه کیرم رو میذارم روی شیار کست
دوتاشون داغ هستن مال تو داغ تر .
آآآاآ خ خ خ خ بهسا .بمال خودتو بهم .
طاق باز می خوابم تو میخوابی روم خودتو می کشی بهم .سینه هاتو می مالی به سینم .دستم از پشت شکاف کونتو می ماله از پشت دستم میرسه به ناز .انگشتم رو دورانی تند تند می کشم روش
لبامون دوباره تو هم قفل می شه زبونت رو ساک می زنم .صدات در میاد و خودتو بیشتر می مالی
زیر کیرم روی ناز اینطرف اونطرف میشه
بهسا می خوام بکنمت .بهسا می خوام تا ته بکنمت .بهسا جوووووون اااااییییییی
محکمتر محکمتر
ازت جدا میشم سرم رو می برم لای پات زبون می کشم لای پات . یه بوی خاصی میده دیوانه کنندس
با دست لبای ناز رو باز می کنم لاش زبون می کشم .صدای نالت در میاد با صدای بلند اه اوخ می کنی
صدات بیشتر منو حشری می کنه
می چرخی کیرم رو لیس میزنی .من برا تو دارم لیس می زنم تو برا من
سینه هاتم دارم می مالم . صدات خیلی بلنده .نگران نیستم .بذار همه بدونن ما چقد همدیگه رو دوس داریم
بهسا بسسسسه می خوام بکنمت
اووووم . بهسا پاشو
میرم پایین تخت ، تو رو می کشونم لبه تخت سر کیرم رو می کشم لای پات .وای چه خنک شد مال من از دهنت که بیرون آوردی.
پاهات رو خودت بالا نگه میداری سر کیرم با دست میذارم جلو سوراخ کست یه کم فشار میدم دستمو تکیه می دم به تخت پاهاتو روی دستم نگه می دارم فشار می دم توش .آآآآآآآآآآی .
تا تهش رو فرو می کنم توش میارم بیرون نمیذارم سرش بیاد بیرون دوباره تا ته فرو می کنم توش .
دردت میاد ولی داری لذت می بری صدای اآا ه ت بلند تر شده .عقب جلو می کنم سرم میارم رو سینت یه کم سینتو می خورم دوباره عقب جلو می کنم

عرقم داره در میاد .ارضا کردن تو خیلی طول می کشه خوبه که زودی ارضا نمیشی
میفتم روت غلط می زنم تو میشینی روی پای من
کیرم رو با دست میذارم جلو سوراخ کست . خودت تنظیم می کنی دقیق .شروع می کنی به بالا پایین کردن
گاهی واقعا تو منو می کنی
با انگشت وسط کلیتوریستو می مالم . همینطور که روی کیرم بالا پایین می کنی .صدات تا اخر دنیا شنیده میشه

صدای شالاپ شلوپ همه جا رو پر کرده . هیچکدوم دیگه نمیدونیم داریم چیکار می کنیم .
خسته میشی .پوزیشن رو عوض می کنیم . من داگ استایل رو خیلی دوس دارم .
با شدت و بدون وقفه توی کست عقب جلو می کنم .
خودت کلیتوریستو می مالی . عقب جلو میکنی . کمک می کنی تا آخر کیرم بره توی کست .داری به ارگاسم میرسی .سرت که روی گردت کج میشه متوجه میشم شدی
عرق کردم .نزدیکه آبم بیاد .یه کم به کمرت فشار میدم .از صدام میفهمی کی آبم میاد . تا آخر فرو می کنم نگه میدارم .با شیکم میفتی رو تخت هنوزم کیرم توی کست هست همزمان باهات می خوابم .کیرم فشرده میشه لای کست .ابم تا آخر میریزم توش .دیگه نای حرکت ندارم .صورتم میذارم روی لختی شونت. عضلات کناره کست رو هی باز و بسته می کنی .تنها صدایی که میاد نفس نفس زدنای من و تو هست …

نوشته:‌ امیر کسرا

دیدگاهتان را بنویسید